Rekrutacja

Zarejestruj się TUTAJ już dziś!

 

TERMINARZ

Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych od 29.05.2014 od godz. 12:00 do 20.07.2014
Potwierdzanie rejestracji

Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjnej.

do 22.07.2014,  do godz. 12:00
Ogłoszenie listy rankingowej 25.07.2014
Wpisy na studia

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce„wymagane dokumenty” po zatwierdzeniu formularza „dane do wpisu”. Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

 

od 28.07.2014 do 29.07.2014jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu do przyjęcia, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie
od 30.07.2014 do 31.07.2014w przypadku powtarzania procedury01.08.2014W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach jednodniowych następujących po sobie dniach roboczych.

ZASADY KWALIFIKACJI

Kryteria formalne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na kierunkach w obszarach nauk: humanistycznych, społecznych.

Wynik kwalifikacji

Lista rankingowa utworzona zostanie na podstawie kolejności rejestracji wy­zna­cza­nych datą i godziną wybrania przez kandydata opcji „Zarejestruj się”, zgodnie z harmonogramem rejestracji na studia.

OPŁATY

Opłata rekrutacyjna

75,00 PLN / 18,00 EUR / 24,00 USD

Kandydat, po wybraniu rodzaju waluty, w której będzie wnosił opłatę rekrutacyjną oraz potwierdzeniu swojej rejestracji, nie ma możliwości zmiany raz wybranej waluty na inną.

Indywidualny dla każdego kandydata numer rachunku bankowego, na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną zostanie udostępniony w karcie rejestracji na indywidualnym koncie ERK kandydata dopiero po dokonaniu rejestracji na te studia. Jest to rachunek wyłącznie na potrzeby wniesienia opłaty rekrutacyjnej na dane studia i tylko na rzecz osoby dokonującej danej rejestracji. Nie może być on wykorzystywany do żadnych innych płatności.

Jeżeli kandydat dokonuje wpłaty w banku zagranicznym, powinien przed numerem rachunku, na który wnosi opłatę rekrutacyjną wpisać kod SWIFT: PKOPPLPW.

Wszelkie koszty manipulacyjne związane z transferem pieniężnym ponosi kandydat. W przypadku zwrotu nadpłaty lub wpłaty błędnie dokonanej na rachunek bankowy, na który wnoszone są środki za udział w postępowaniu rekrutacyjnym, wszelkie koszty manipulacyjne związane ze zwrotem lub przeksięgowaniem tych środków ponosi kandydat.

Zalecamy dokonywanie opłat przelewem bankowym lub bezpośrednio w Banku PEKAO S.A.

Opłata za studia

10 000 zł za rok

WYMAGANE DOKUMENTY

 • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (wraz z jego oryginałem do wglądu), a w przypadku, gdy w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu ukończenia studiów wyższych, wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego, zawierające informacje o uprawnieniu do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia, z podanymi ocenami z egzaminu dyplomowego, z pracy dyplomowej oraz na dyplomie wraz z pisemnym oświadczeniem o doręczeniu kserokopii dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) w podanym terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,
 • kserokopia świadectwa dojrzałości polskiej matury lub dyplomu matury międzynarodowej IB, lub świadectwa matury europejskiej EB, lub świadectwa dojrzałości albo innego dokumentu uzyskanego za granicą uznanego za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości (wraz z jego oryginałem do wglądu),
 • dwie fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • kserokopia obydwu stron dowodu osobistego, a w przypadku osób nie posiadających polskiego obywatelstwa kserokopia strony paszportu ze zdjęciem (wraz z jego oryginałem do wglądu),
 • kserokopia suplementu do dyplomu (wraz z jego oryginałem do wglądu) lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku gdy w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu suplementu do dyplomu lub transkryptu ocen, pisemne oświadczenie o doręczeniu kserokopii dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) w podanym terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,
 • tłumaczenie przysięgłe na język polski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski.

Kandydaci posiadający świadectwo maturalne uzyskane poza granicami Polski inne niż świadectwo matury międzynarodowej (IBO) lub matury europejskiej (EB) zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o nostryfikacji – jeżeli świadectwo dojrzałości wydano w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów oraz w przypadku, gdy dokument wydano w kraju, z którym Polska zawarła wyżej wymienioną umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty, wydane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania w Polsce albo pisemne oświadczenie kandydata, w którym zobowiązuje się on pod rygorem skreślenia z listy studentów do dokonania nostryfikacji świadectwa dojrzałości w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów.

Kandydaci posiadający świadectwo maturalne uzyskane poza granicami Polski zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:

 • świadectwa dojrzałości uzyskane poza granicami Polski, niebędące dyplomem IB lub świadectwem EB, muszą być opatrzone apostille albo poddane legalizacji.

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej uzyskany poza granicami Polski  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o nostryfikacji wydane przez radę jednostki organizacyjnej dowolnej uczelni wyższej w Polsce, albo pisemne oświadczenie kandydata, w którym zobowiązuje się on pod rygorem skreślenia z listy studentów do dokonania nostryfikacji dyplomu ukończenia szkoły wyższej w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów – nie dotyczy to dyplomów wydanych przez uczelnie działające w systemie szkolnictwa wyższego: państwa członkowskiego UE, państwa członkowskiego OECD lub państwa członkowskiego EFTA, lub strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub kraju, z którym Polska zawarła umowę o wzajemnym uznawaniu dokumentów,
 • dyplom studiów wyższych uzyskany poza granicami Polski, musi być opatrzony apostille (gdy kraj wydający dyplom jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku) albo poddany legalizacji.

Kandydaci nie posiadający obywatelstwa polskiego  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:

 • kserokopia dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) potwierdzającego znajomość języka polskiego, tj. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub inny dokument wydany przez UJ, potwierdzający, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim (nie dotyczy kandydatów przystępujących do rozmowy kwalifikacyjnej),
 • kserokopia dokumentu zaświadczającego prawo do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich – potwierdzających spełnienie warunków określonych w art. 43 ustawy (wraz z jego oryginałem do wglądu),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu na terytorium Polski, tj. wizy lub karty czasowego lub stałego pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP (wraz z jego oryginałem do wglądu) lub dołącz oświadczenie, że doręczysz ten dokument w terminie do 1 października 2014 roku, pod rygorem skreślenia z listy studentów,
 • kserokopia dokumentu poświadczającego posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, albo kserokopia dokumentu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (wraz z jego oryginałem do wglądu), lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia lub dołącz oświadczenie, że doręczysz ten dokument w terminie do 1 października 2014 roku, pod rygorem skreślenia z listy studentów,
 • kserokopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów (wraz z jego oryginałem do wglądu) lub dołącz oświadczenie, że doręczysz ten dokument w terminie do 1 października 2014 roku, pod rygorem skreślenia z listy studentów.