Kadra

Dr hab. Arkady Rzegocki – politolog, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pełnomocnik Rektora UJ ds. współpracy z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie (PUNO), profesor PUNO, kierownik studiów podyplomowych „Polsko-brytyjskie partnerstwo strategiczne w UE i NATO”. Pomysłodawca i kierownik projektu „Polski Ośrodek Naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie”. Autor m.in. „Wolność i sumienie. Fenomen liberalnego katolicyzmu w myśli lorda Actona” (2004), „The Idea of ‚Raison d’état’ in the Past and in the Contemporary European Integration” (2003), „Racja stanu a polska tradycja myślenia o polityce” (2008).

Dr hab. Ewa Bojenko Izdebska  adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Polityki 
Zagranicznej, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Główne zainteresowania badawcze: transformacja polityczna w Niemczech 
Wschodnich, polityka wewnętrzna, zagraniczna i gospodarcza RFN, stosunki polsko-niemieckie,
 problematyka europejska. Wybrane najnowsze publikacje: „Znaczenie pomocy unijnej dla Niemiec 
Wschodnich – kilka refleksji przed nowym okresem programowania 2007-2013”, [w:] I. Stawowy-Kawka (red.), „Niemcy, Europa, Świat. Studia Międzynarodowe”, Kraków 2007, s. 131-141; „Uwagi na temat polityki historycznej w Polsce i Niemczech w latach 2007-2008”, [w:] E. Cziomer (red.), „Wyzwania partnerstwa polsko-niemieckiego u schyłku pierwszej dekady XXI wieku”, Kraków 2008, s. 341-351; „Wzrost populizmu jako odpowiedź na globalizację na przykładzie Niemiec”, [w:] „Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku”, I. Kawka-Stawowy (red.), Kraków 2009, s. 393-404; „Specyfika transformacji byłej NRD i jej wpływ na zjednoczone Niemcy”, [w:] „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU”, T. 17, 2009, s. 95-107; „Nowa czy odnowiona społeczna gospodarka rynkowa w RFN”, [w:] A. Citkowska-Kimla, M. Kiwior-Filo, B. Szlachta (red.), „Doktryny, historia, władza”, Kraków 2009, s. 71-79; „Die Bundesrepublik Deutschland im Spiegelbild der polnischen Karikaturen in den 60er Jahren”, [w:] N.W. Weber, I. Sieggelkow (wyd.), „Die deutsch-polnischen Beziehungen in den ausgewählten Karikaturen”, Berlin 2010, s. 45-63.

Dr Aleksander Głogowski – adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania naukowe: stosunki międzynarodowe, Pakistan, Afganistan, Indie, terroryzm międzynarodowy, historia Polski międzywojennej i policji państwowej II RP. Członek zwyczajny Royal Society for Asian Affairs.

Dr Marcin Grabowski – pracuje w Katedrze Historii Dyplomacji i Polityki Międzynarodowej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat z nauk politycznych uzyskał na podstawie dysertacji „Stany Zjednoczone a procesy integracji gospodarczej w basenie Pacyfiku po 1989 roku, ze szczególnym uwzględnieniem APEC i ASEAN”. Jego badania koncentrują się na problematyce integracji gospodarczej Azji i Pacyfiku, polityce zagranicznej USA oraz Chińskiej Republiki Ludowej, międzynarodowych stosunkach gospodarczych i teorii stosunków międzynarodowych (szczególnie teorii systemowej). Od dwóch kadencji członek organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rady Młodych Naukowców. Wybrane publikacje: „Wiek Pacyfiku: Polityka Stanów Zjednoczonych wobec regionu Azji i Pacyfiku po 1989 r.”, (2012), „Stosunki międzynarodowe we współczesnym świecie: regiony i problemy” (2011).

Dr Damien Thiriet’ – adiunkt Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania naukowe: historia katolicyzmu w Europie, miejsca pamięci, symbolika polityczna, stosowanie rozwiązań informatycznych w badaniach humanistycznych; badania nt. politycznego zawłaszczenia przestrzeni miejskiej w Polsce XX w., badania związane z prozopografią członków organizacji młodzieżowej.

Dr Dorota Pietrzyk-Reeves – historyk myśli politycznej, adiunkt Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarz redakcji czasopisma „Politeja”, znawczyni współczesnej angielskiej filozofii politycznej. Autorka m.in. „Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła” (2004).

Dr Joanna Krystyna Pyłat – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Od 2007 r. wicedyrektor Instytutu Kultury Europejskiej PUNO w Londynie, wicekierownik Zakładu Badań nad Emigracją PUNO, członek Światowej Rady Badań nad Polonią, Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie i Polskiego Towarzystwa Historycznego im. gen. Grota Roweckiego w Lesznie. W latach 2005-2010 wolontariusz Instytutu i Muzeum gen. W. Sikorskiego w Londynie. Autorka m.in.: „Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO)”, współredaktorka i współautorka książki: „General Władysław Anders soldier and leader of the free Poles in exile”. Ponadto autorka licznych artykułów naukowych i ściennych map historyczno-dydaktycznych.

Dr Małgorzata Kułakowska – doktor nauk politycznych, absolwentka politologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i filologii angielskiej Uniwersytetu Pedagogicznego. Autorka szeregu artykułów poświęconych tematyce wielokulturowości, społeczeństwa brytyjskiego oraz etniczności, współredaktorka pracy: „Studia nad wielokulturowością” (2010), współautorka materiałów szkoleniowych dla nauczycieli „Different faces of Britishness” (2012). Obecnie realizuje projekt badawczy dotyczący konstruowania tożsamości politycznych przy pomocy działań organów państwa, w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie  „Społeczeństwo-Technologie-Środowisko” (staż dla młodych doktorów).

Dr Marcin Tarnawski – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Katedrze Teorii i Strategii Stosunków Międzynarodowych UJ. Autor prac i publikacji koncentrujących się wokół problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego, gospodarki światowej oraz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Ekspert Instytutu Kościuszki (w obszarze Energia i Klimat).

Dr Mirella Korzeniewska-Wiszniewska – absolwentka Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, kierunku politologia i pracownik tegoż Instytutu. Doktorat pt. Serbska idea narodowa w polityce wewnętrznej Jugosławii w latach 1991-2000 obroniła w 2006 r. Jest członkiem Komisji Bałkanistyki Polskiej Akademii Nauk, oddział Poznań; Polskiej Komisji  Kultury i Historii Bałkanów (The Polish Commission of Balkan Culture and History) afiliowanej przy Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studiów nad Europą Południowo-Wschodnią (Associacion Internationale d’ Études du Sud-Est Européen) oraz sekretarzem Komisji Środkowoeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności. Obszar zainteresowań naukowych dr Mirelli Korzeniewskiej-Wiszniewskiej obejmuje Europę Środkową, Wschodnią i Południową – w szczególności Bałkany i związane z nimi procesy tranformacji politycznej, problemy etniczne oraz kwestie bezpieczeństwa regionalnego.