Kadra

Dr hab. Arkady Rzegocki  politolog, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pełnomocnik Rektora UJ ds. współpracy z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie (PUNO), profesor PUNO, kierownik studiów podyplomowych „Polsko-brytyjskie partnerstwo strategiczne w UE i NATO”. Pomysłodawca i kierownik projektu „Polski Ośrodek Naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie”. Autor m.in. „Wolność i sumienie. Fenomen liberalnego katolicyzmu w myśli lorda Actona” (2004), „The Idea of ‚Raison d’état’ in the Past and in the Contemporary European Integration” (2003), „Racja stanu a polska tradycja myślenia o polityce” (2008).

Prof. dr hab. Bogdan Szlachta – historyk myśli politycznej, Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor naczelny półrocznika „Politeja” (pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ), członek Ośrodka Myśli Politycznej. Autor m.in. „Ład – Kościół – Naród” (1996), „Konserwatyzm. Z dziejów tradycji myślenia o polityce” (1998), „Z dziejów polskiego konserwatyzmu” (2000), „Konserwatyści polscy wobec ustroju politycznego do 1939 roku” (2000), „Monarchia prawa. Szkice z historii angielskiej myśli politycznej do końca epoki Plantagenetów” (2001), „Konstytucjonalizm czy absolutyzm. Szkice z francuskiej myśli politycznej XVI wieku” (2005).

Prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki – politolog, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, znawca polskiej myśli politycznej oraz historii i kultury Europy Środkowej. Od 2011 poseł na Sejm RP. Autor m.in. „Z dziejów polskiego liberalizmu politycznego” (1994), „Naród – jednostka – państwo. Myśl polityczna demoliberałów galicyjskich” (1997), „Od modernizmu do postmodernizmu: obraz społeczeństwa modernistycznego w literaturze krytycznej” (2000), „Jednostka, naród, niepodległość” (2000), „Liberalizm polski 1815-1939: studium doktryny politycznej” (2004).

Dr Michael Fleming – profesor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, absolwent London University, studiował także na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorat obronił na Uniwerstecie Oksfordzkim. Znawca najnowszych dziejów Wielkiej Brytanii i Polski. Wykładał m.in. w Oksfordzie, Londynie, Łodzi, Pułtusku. Autor m.in. „Communism, Nationalism and Ethnicity in Poland 1944-1950” (2010), „National minorities in post-communist Poland” (2003).

Dr Stanisław Górka – doktor nauk politycznych, adiunkt w Instytucie Europeistyki na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmuje się współczesną polityką zagraniczną polską oraz rosyjską, ukraińską, białoruską. Znawca Paktu Północnoatlantyckiego. Autor m.in. „Wolność, równość, solidarność: myśl społeczno-polityczna Maksyma Kowalewskiego” (2006).

Dr Łukasz Kamieński – politolog, adiunkt w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizuje się we współczesnych konfliktach zbrojnych i organizacjach militarnych. Autor m.in. „Technologia i wojna przyszłości: wokół nuklearnej i informacyjnej rewolucji w sprawach wojskowych” (2009).

Dr hab. Marek Kornat – historyk, profesor Polskiej Akademii Nauk, kierownik Zakładu Systemów Totalitarnych i Dziejów II Wojny Światowej, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Zajmuje się m. in. historią dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XIX i XX wieku. Zasiada w Radzie Naukowej Instytutu Historii PAN oraz Komisji ds. Publikacji Polskich Dokumentów Dyplomatycznych przy Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Autor m.in. „Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop-Mołotow. Problem zbliżenia niemiecko-sowieckiego w polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej” (2002), „Polska szkoła sowietologiczna 1930-1939” (2003), „Polityka równowagi (1934-1939). Polska między Wschodem a Zachodem” (2007).

Dr Dorota Pietrzyk-Reeves – historyk myśli politycznej, adiunkt Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarz redakcji czasopisma „Politeja”, znawczyni współczesnej angielskiej filozofii politycznej. Autorka m.in. „Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła” (2004).

Dr Joanna Krystyna Pyłat – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Od 2007 r. wicedyrektor Instytutu Kultury Europejskiej PUNO w Londynie, wicekierownik Zakładu Badań nad Emigracją PUNO, członek Światowej Rady Badań nad Polonią, Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie i Polskiego Towarzystwa Historycznego im. gen. Grota Roweckiego w Lesznie. W latach 2005-2010 wolontariusz Instytutu i Muzeum gen. W. Sikorskiego w Londynie. Autorka m.in.: „Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO)”, współredaktorka i współautorka książki: „General Władysław Anders soldier and leader of the free Poles in exile”. Ponadto autorka licznych artykułów naukowych i ściennych map historyczno-dydaktycznych.

Dr Marta Golonka – doktor London School of Economics w dziedzinie Międzynarodowej Polityki Ekonomicznej i Stosunków Międzynarodowych, wykładowca AGH oraz Akademicki Dyrektor Programowy. Specjalizuje się w reformach polityki gospodarczej i rozwojowej. Do jej zainteresowań należą również rynki wschodzące. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w sektorze medialnym i zaangażowanie w publicznych instytucjach w Brukseli i Londynie, zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Była doradcą w UKIE. Posiada bogate doświadczenie w zakresie tematyki Unii Europejskiej zdobyte podczas pracy w Komisji Europejskiej oraz w Parlamencie Europejskim.

Dr Paweł Kowal – polityk, doktor politologii, historyk, publicysta, w latach 2005-2009 poseł na Sejm V i VI kadencji, były Wiceminister Spraw Zagranicznych. Od 2009 r. poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Komisji Spraw Zagranicznych, Podkomisji ds. Bezpieczeństwa i Obrony oraz zastępca w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Współprzewodniczący Delegacji PE do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina. Pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN. Autor książek m.in. „Koniec systemu władzy” (2012), „Nie jesteśmy Ukrainofilami” (2000), „Krajobrazy z Mistralami w tle” (2011).

Dr Rafał Trzaskowski – europeista, specjalista w zakresie stosunków międzynarodowych oraz integracji europejskiej, adiunkt w Instytucie Unii Europejskiej Collegium Civitas, poseł do Parlamentu Europejskiego i współpracownik Centrum Europejskiego Natolin. Stypendysta Instytutu Unii Europejskiej ds. Badań nad Bezpieczeństwem w Paryżu oraz Oxford University. Były doradca szefa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (2000-2001) i wicerektora Kolegium Europejskiego (1997-1999). Autor wielu artykułów i publikacji naukowych dotyczących problematyki europejskiej, w tym pracy „Dynamika reformy systemu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej” (Warszawa 2005).

Dr Mirella Korzeniewska-Wiszniewska – absolwentka Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, kierunku politologia i pracownik tegoż Instytutu. Doktorat pt. Serbska idea narodowa w polityce wewnętrznej Jugosławii w latach 1991-2000 obroniła w 2006 rJest członkiem Komisji Bałkanistyki Polskiej Akademii Nauk, oddział Poznań; Polskiej Komisji  Kultury i Historii Bałkanów (The Polish Commission of Balkan Culture and History) afiliowanej przy Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studiów nad Europą Południowo-Wschodnią (Associacion Internationale d’ Études du Sud-Est Européen) oraz sekretarzem Komisji Środkowoeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności. Obszar zainteresowań naukowych dr Mirelli Korzeniewskiej-Wiszniewskiej obejmuje Europę Środkową, Wschodnią i Południową – w szczególności Bałkany i związane z nimi procesy tranformacji politycznej, problemy etniczne oraz kwestie bezpieczeństwa regionalnego.